HTML转义字符对照

1.常用转义字符

转义字符串(Escape Sequence)也称字符实体(Character Entity)。在HTML中,定义转义字符串的原因有两个:第一个原因是像“<”和“>”这类符号已经用来表示HTML标签,因此就不能直接当作文本中的符号来使用。为了在HTML文档中使用这些符号,就需要定义它的转义字符串。当解释程序遇到这类字符串时就把它解释为真实的字符。在输入转义字符串时,要严格遵守字母大小写的规则。第二个原因是,有些字符在ASCII字符集中没有定义,因此需要使用转义字符串来表示。表18-3是其中的几个转义字符串。

表18-3 特殊字符

字符

十进制

转义字符

"

"

&quot;

&

&

&amp;

<

<

&lt;

>

>

&gt;

不断开空格(non-breaking space)

 

&nbsp;

 

表18-4 其他字符

字符

十进制

转义字符

字符

十进制

转义字符

字符

十进制

转义字符

?

¡

&iexcl;

Á

Á

&Aacute;

á

á

&aacute;

¢

&cent;

Â

Â

&circ;

â

â

&acirc;

£

&pound;

Ã

Ã

&Atilde;

ã

ã

&atilde;

¤

¤

&curren;

Ä

Ä

&Auml

ä

ä

&auml;

¥

&yen;

Å

Å

&ring;

å

å

&aring;

|

¦

&brvbar;

Æ

Æ

&AElig;

æ

æ

&aelig;

§

§

&sect;

Ç

Ç

&Ccedil;

ç

ç

&ccedil;

¨

¨

&uml;

È

È

&Egrave;

è

è

&egrave;

©

©

&copy;

É

É

&Eacute;

é

é

&eacute;

a

ª

&ordf;

Ê

Ê

&Ecirc;

ê

ê

&ecirc;

?

«

&laquo;

Ë

Ë

&Euml;

ë

ë

&euml;

?

¬

&not;

Ì

Ì

&Igrave;

ì

ì

&igrave;

\x7f

 

&shy;

Í

Í

&Iacute;

í

í

&iacute;

®

®

&reg;

Î

Î

&Icirc;

î

î

&icirc;

ˉ

¯

&macr;

Ï

Ï

&Iuml;

ï

ï

&iuml;

°

°

&deg;

Ð

Ð

&ETH;

ð

ð

&ieth;

±

±

&plusmn;

Ñ

Ñ

&Ntilde;

ñ

ñ

&ntilde;

2

²

&sup2;

Ò

Ò

&Ograve;

ò

ò

&ograve;

3

³

&sup3;

Ó

Ó

&Oacute;

ó

ó

&oacute;

´

&acute;

Ô

Ô

&Ocirc;

ô

ô

&ocirc;

μ

µ

&micro;

Õ

Õ

&Otilde;

õ

õ

&otilde;

?

&para;

Ö

Ö

&Ouml;

ö

ö

&ouml;

·

·

&middot;

&times;

×

&times;

÷

÷

&divide;

?

¸

&cedil;

Ø

Ø

&Oslash;

ø

ø

&oslash;

1

¹

&sup1;

Ù

Ù

&Ugrave;

ù

ù

&ugrave;

o

º

&ordm;

Ú

Ú

&Uacute;

ú

ú

&uacute;

?

»

&raquo;

Û

Û

&Ucirc;

û

û

&ucirc;

?

¼

&frac14;

Ü

Ü

&Uuml;

ü

ü

&uuml;

?

½

&frac12;

Ý

Ý

&Yacute;

ý

ý

&yacute;

?

¾

&frac34;

Þ

Þ

&THORN;

þ

þ

&thorn;

?

¿

&iquest;

ß

ß

&szlig;

ÿ

ÿ

&yuml;

À

À

&Agrave;

à

à

&agrave;

   

 

2.所有转义字符

ISO Latin-1字符集: 
&#09; — 制表符Horizontal tab 
&#10; — 换行Line feed 
&#13; — 回车Carriage Return 
&#32; — Space 
! &#33; — 惊叹号Exclamation mark 
” &#34; &quot; 双引号Quotation mark 
# &#35; — 数字标志Number sign 
$ &#36; — 美元标志Dollar sign 
% &#37; — 百分号Percent sign 
& &#38; &amp; Ampersand 
‘ &#39; — 单引号Apostrophe 
( &#40; — 小括号左边部分Left parenthesis 
) &#41; — 小括号右边部分Right parenthesis 
* &#42; — 星号Asterisk 
+ &#43; — 加号Plus sign 
, &#44; — 逗号Comma 
- &#45; — 连字号Hyphen 
. &#46; — 句号Period (fullstop) 
/ &#47; — 斜杠Solidus (slash) 
0 &#48; — 数字0 Digit 0 
1 &#49; — 数字1 Digit 1 
2 &#50; — 数字2 Digit 2 
3 &#51; — 数字3 Digit 3 
4 &#52; — 数字4 Digit 4 
5 &#53; — 数字5 Digit 5 
6 &#54; — 数字6 Digit 6 
7 &#55; — 数字7 Digit 7 
8 &#56; — 数字8 Digit 8 
9 &#57; — 数字9 Digit 9 
: &#58; — 冒号Colon 
; &#59; — 分号Semicolon 
< &#60; &lt; 小于号Less than 
= &#61; — 等于符号Equals sign 
> &#62; &gt; 大于号Greater than 
? &#63; — 问号Question mark 
@ &#64; — Commercial at 
A &#65; — 大写A Capital A 
B &#66; — 大写B Capital B 
C &#67; — 大写C Capital C 
D &#68; — 大写D Capital D 
E &#69; — 大写E Capital E 
F &#70; — 大写F Capital F 
G &#71; — 大写G Capital G 
H &#72; — 大写H Capital H 
I &#73; — 大写J Capital I 
J &#74; — 大写K Capital J 
K &#75; — 大写L Capital K 
L &#76; — 大写K Capital L 
M &#77; — 大写M Capital M 
N &#78; — 大写N Capital N 
O &#79; — 大写O Capital O 
P &#80; — 大写P Capital P 
Q &#81; — 大写Q Capital Q 
R &#82; — 大写R Capital R 
S &#83; — 大写S Capital S 
T &#84; — 大写T Capital T 
U &#85; — 大写U Capital U 
V &#86; — 大写V Capital V 
W &#87; — 大写W Capital W 
X &#88; — 大写X Capital X 
Y &#89; — 大写Y Capital Y 
Z &#90; — 大写Z Capital Z 
[ &#91; --- 中括号左边部分Left square bracket 
\ &#92; --- 反斜杠Reverse solidus (backslash) 
] &#93; — 中括号右边部分Right square bracket 
^ &#94; — Caret 
_ &#95; — 下划线Horizontal bar (underscore) 
` &#96; — 尖重音符Acute accent 
a &#97; — 小写a Small a 
b &#98; — 小写b Small b 
c &#99; — 小写c Small c 
d &#100; — 小写d Small d 
e &#101; — 小写e Small e 
f &#102; — 小写f Small f 
g &#103; — 小写g Small g 
h &#104; — 小写h Small h 
i &#105; — 小写i Small i 
j &#106; — 小写j Small j 
k &#107; — 小写k Small k 
l &#108; — 小写l Small l 
m &#109; — 小写m Small m 
n &#110; — 小写n Small n 
o &#111; — 小写o Small o 
p &#112; — 小写p Small p 
q &#113; — 小写q Small q 
r &#114; — 小写r Small r 
s &#115; — 小写s Small s 
t &#116; — 小写t Small t 
u &#117; — 小写u Small u 
v &#118; — 小写v Small v 
w &#119; — 小写w Small w 
x &#120; — 小写x Small x 
y &#121; — 小写y Small y 
z &#122; — 小写z Small z 
{ &#123; — 大括号左边部分Left curly brace 
| &#124; — 竖线Vertical bar 
} &#125; — 大括号右边部分Right curly brace 
~ &#126; — Tilde 
— &#127; — 未使用Unused 
&#160; &nbsp; 空格Nonbreaking space 
? &#161; &iexcl; Inverted exclamation 
¢ &#162; &cent; 货币分标志Cent sign 
£ &#163; &pound; 英镑标志Pound sterling 
¤ &#164; &curren; 通用货币标志General currency sign 
¥ &#165; &yen; 日元标志Yen sign 
| &#166; &brvbar; or &brkbar; 断竖线Broken vertical bar 
§ &#167; &sect; 分节号Section sign 
¨ &#168; &uml; or &die; 变音符号Umlaut 
? &#169; &copy; 版权标志Copyright 
a &#170; &ordf; Feminine ordinal 
? &#171; &laquo; Left angle quote, guillemet left 
? &#172; &not Not sign 
? &#173; &shy; Soft hyphen 
? &#174; &reg; 注册商标标志Registered trademark 
ˉ &#175; &macr; or &hibar; 长音符号Macron accent 
° &#176; &deg; 度数标志Degree sign 
± &#177; &plusmn; 加或减Plus or minus 
2 &#178; &sup2; 上标2 Superscrīpt two 
3 &#179; &sup3; 上标3 Superscrīpt three 
′ &#180; &acute; 尖重音符Acute accent 
μ &#181; &micro; Micro sign 
? &#182; &para; Paragraph sign 
? &#183; &middot; Middle dot 
? &#184; &cedil; Cedilla 
1 &#185; &sup1; 上标1 Superscrīpt one 
o &#186; &ordm; Masculine ordinal 
? &#187; &raquo; Right angle quote, guillemet right 
? &#188; &frac14; 四分之一Fraction one-fourth 
? &#189; &frac12; 二分之一Fraction one-half 
? &#190; &frac34; 四分之三Fraction three-fourths 
? &#191; &iquest; Inverted question mark 
à &#192; &Agrave; Capital A, grave accent 
á &#193; &Aacute; Capital A, acute accent 
? &#194; &Acirc; Capital A, circumflex 
? &#195; &Atilde; Capital A, tilde 
? &#196; &Auml; Capital A, di?esis / umlaut 
? &#197; &Aring; Capital A, ring 
? &#198; &AElig; Capital AE ligature 
? &#199; &Ccedil; Capital C, cedilla 
è &#200; &Egrave; Capital E, grave accent 
é &#201; &Eacute; Capital E, acute accent 
ê &#202; &Ecirc; Capital E, circumflex 
? &#203; &Euml; Capital E, di?esis / umlaut 
ì &#204; &Igrave; Capital I, grave accent 
í &#205; &Iacute; Capital I, acute accent 
? &#206; &Icirc; Capital I, circumflex 
? &#207; &Iuml; Capital I, di?esis / umlaut 
D &#208; &ETH; Capital Eth, Icelandic 
? &#209; &Ntilde; Capital N, tilde 
ò &#210; &Ograve; Capital O, grave accent 
ó &#211; &Oacute; Capital O, acute accent 
? &#212; &Ocirc; Capital O, circumflex 
? &#213; &Otilde; Capital O, tilde 
? &#214; &Ouml; Capital O, di?esis / umlaut 
× &#215; &times; 乘号Multiply sign 
? &#216; &Oslash; Capital O, slash 
ù &#217; &Ugrave; Capital U, grave accent 
ú &#218; &Uacute; Capital U, acute accent 
? &#219; &Ucirc; Capital U, circumflex 
ü &#220; &Uuml; Capital U, di?esis / umlaut 
Y &#221; &Yacute; Capital Y, acute accent 
T &#222; &THORN; Capital Thorn, Icelandic 
? &#223; &szlig; Small sharp s, German sz 
à &#224; &agrave; Small a, grave accent 
á &#225; &aacute; Small a, acute accent 
a &#226; &acirc; Small a, circumflex 
? &#227; &atilde; Small a, tilde 
? &#228; &auml; Small a, di?esis / umlaut 
? &#229; &aring; Small a, ring 
? &#230; &aelig; Small ae ligature 
? &#231; &ccedil; Small c, cedilla 
è &#232; &egrave; Small e, grave accent 
é &#233; &eacute; Small e, acute accent 
ê &#234; &ecirc; Small e, circumflex 
? &#235; &euml; Small e, di?esis / umlaut 
ì &#236; &igrave; Small i, grave accent 
í &#237; &iacute; Small i, acute accent 
? &#238; &icirc; Small i, circumflex 
? &#239; &iuml; Small i, di?esis / umlaut 
e &#240; &eth; Small eth, Icelandic 
? &#241; &ntilde; Small n, tilde 
ò &#242; &ograve; Small o, grave accent 
ó &#243; &oacute; Small o, acute accent 
? &#244; &ocirc; Small o, circumflex 
? &#245; &otilde; Small o, tilde 
? &#246; &ouml; Small o, di?esis / umlaut 
÷ &#247; &divide; 除号Division sign 
? &#248; &oslash; Small o, slash 
ù &#249; &ugrave; Small u, grave accent 
ú &#250; &uacute; Small u, acute accent 
? &#251; &ucirc; Small u, circumflex 
ü &#252; &uuml; Small u, di?esis / umlaut 
y &#253; &yacute; Small y, acute accent 
t &#254; &thorn; Small thorn, Icelandic 
? &#255; &yuml; Small y, umlaut 
symbols, mathematical symbols, and Greek letters 
? &fnof; 
Α &Alpha; 
Β &Beta; 
Γ &Gamma; 
Δ &Delta; 
Ε &Epsilon; 
Ζ &Zeta; 
Η &Eta; 
Θ &Theta; 
Ι &Iota; 
Κ &Kappa; 
Λ &Lambda; 
Μ &Mu; 
Ν &Nu; 
Ξ &Xi; 
Ο &Omicron; 
Π &Pi; 
Ρ &Rho; 
Σ &Sigma; 
Τ &Tau; 
Υ &Upsilon; 
Φ &Phi; 
Χ &Chi; 
Ψ &Psi; 
Ω &Omega; 
α &alpha; 
β &beta; 
γ &gamma; 
δ &delta; 
ε &epsilon; 
ζ &zeta; 
η &eta; 
θ &theta; 
ι &iota; 
κ &kappa; 
λ &lambda; 
μ &mu; 
ν &nu; 
ξ &xi; 
ο &omicron; 
π &pi; 
ρ &rho; 
? &sigmaf; 
σ &sigma; 
τ &tau; 
υ &upsilon; 
φ &phi; 
χ &chi; 
ψ &psi; 
ω &omega; 
? &thetasym; 
? &upsih; 
? &piv; 
? &bull; 
… &hellip; 
′ &prime; 
″ &Prime; 
 ̄ &oline; 
? &frasl; 
? &weierp; 
? &image; 
? &real; 
? &trade; 
? &alefsym; 
← &larr; 
↑ &uarr; 
→ &rarr; 
↓ &darr; 
? &harr; 
? &crarr; 
? &lArr; 
? &uArr; 
? &rArr; 
? &dArr; 
? &hArr; 
? &forall; 
? &part; 
?&exist; 
?&empty; 
? &nabla; 
∈ &isin; 
? &notin; 
? &ni; 
∏ &prod; 
∑ &sum; 
? &minus; 
?&lowast; 
√ &radic; 
∝ &prop; 
∞ &infin; 
∠ &ang; 
∧ &and; 
∨ &or; 
∩ &cap; 
∪ &cup; 
∫ &int; 
∴ &there4; 
~ &sim; 
? &cong; 
≈ &asymp; 
≠ &ne; 
≡ &equiv; 
≤ &le; 
≥ &ge; 
? &sub; 
? &sup; 
? &nsub; 
?&sube; 
? &supe; 
⊕ &oplus; 
? &otimes; 
⊥ &perp; 
? &sdot; 
?&lceil; 
? &rceil; 
? &lfloor; 
?&rfloor; 
? &lang; 
? &rang; 
? &loz; 
? &spades; 
? &clubs; 
? &hearts; 
? &diams; 
markup-significant and internationalization characters: 
“ &quot; 
& &amp; 
< &lt; 
> &gt; 
? &OElig; 
? &oelig; 
? &Scaron; 
? &scaron; 
? &Yuml; 
? &circ; 
? &tilde; 
&ensp; 
&emsp; 
&thinsp; 
? &zwnj; 
? &zwj; 
? &lrm; 
?&rlm; 
– &ndash; 
— &mdash; 
‘ &lsquo; 
’ &rsquo; 
? &sbquo; 
“ &ldquo; 
” &rdquo; 
? &bdquo; 
?&dagger; 
? &Dagger; 
‰ &permil; 
? &lsaquo; 
? &rsaquo; 
€ &euro;